Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Arctic Labour - et felles arbeidsmarked på Nordkalotten?

Arctic Labour - et felles arbeidsmarked på Nordkalotten?

Nord-Norges behov for fagkompetanse er stort og økende. Kan ulikhetene i tilbud og etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse på Nordkalotten bidra til at nordnorsk næringsliv får tilgang på sårt trengt kompetanse?

Nord-Norge mangler fagarbeidere
Bedrifter i våre tre nordligste fylker har et udekket kompetansebehov på 50-60 prosent, ifølge NHO Kompetansebarometer for 2016. 6 av 10 bedrifter rapporterer behov for fagarbeidere. Behovene er størst innen bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon. NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2016 viser samme trend. Her etterspørres kompetanse innen helse og sosial, bygg og anlegg, samt undervisning. Virksomhetene forteller også at mangelen på arbeidskraft vil dobles de kommende år. 
 
Unge voksne i Finland og Sverige trenger jobb
I løpet av de siste fem årene har arbeidsledigheten i Nord-Finland økt med 33 prosent. I disse tallene finner vi at arbeidsledigheten blant unge voksne har økt med 43 prosent, mens ledigheten blant sykepleierutdannede har økt med hele 125 prosent i samme periode, ifølge Nord-Østerbottens Arbeidsformidling. Mens arbeidsledigheten i Nord-Sverige i totaliteten har gått ned, viser den likevel en ledighet blant unge voksne på 13,3 prosent, ifølge tall fra Utbilding Nord.  
 
Økt arbeidsmobilitet gjennom Arctic Labour
Forskjellene i arbeidsmarkedet mellom Norge, Sverige og Finland skaper muligheter for økt arbeidsmobilitet. Samtidig vet vi at spesielt for de yngre arbeidstakerne er det å flytte og arbeide i et annet land, uten felles språk og kultur, familie og nettverk, en potensiell barriere til hinder for slik mobilitet.
 
Pilotprosjektet Arctic Labour har som mål å gripe fatt i forskjellene mellom tilbud og etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse, samt de barrierer som er tilknyttet flytting. Gjennom ulike aktiviteter ønsker prosjektet å legge til rette for at arbeidsledige med yrkesfaglig utdanning kommer i kontakt med potensielle arbeidsgivere på tvers av landegrensene. Prosjektet er et samarbeid mellom Oulu Vocational College, Utbilding Nord og Bedriftskompetanse AS. Oulu Vocational College har over 11 000 studenter og tilbyr utdanning i mer enn 30 ulike yrkesfag, blant annet innen bygg og anlegg, elektronikk, mekanikk, helsefag og restaurantfag. Utbilding Nord er en samnordisk yrkesfaglig utdanningsinstitusjon med 500 studenter, og tilbyr blant annet utdanning innen ulike bygg- og anleggsfag, elektro, industriteknikk og restaurantfag. Bedriftskompetanse AS har gjennom 35 år bidratt aktivt til utvikling av lokalt og regionalt næringsliv i nord, og tilfører prosjektet solid kunnskap og nettverk relatert til nordnorsk næringsliv.
 
Prosjektet finansieres av Interreg VA Nord som støtter samarbeidstiltak med mål om å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen i nordlige deler av Norge, Sverige og Finland. Nord-programmet har som overordnet mål å styrke programområdets konkurranseevne og attraktivitet, hvor ett av satsningsområdene er aktivitet som bidrar til et felles arbeidsmarked på Nordkalotten.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no