Du er her:

Med Nordkalotten som hjemmemarked

Jeg brenner for et næringsliv i nord som ser, og tør å gripe, de mulighetene som ligger i økt samarbeid. Et næringsliv som en dag i nær fremtid anser Nordkalotten som sitt hjemmemarked. Fordi de ser konkurransekraften det gir.

Av Anita Andresen, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS og prosjektleder Nordic Business Support og Arctic Labour

Det koker i Nord-Norge

Vi er velsignet med et høyst oppegående næringsliv her nord. Nord-Norge viser høyere årlig vekst enn resten av landet, en utvikling som forventes å fortsette i 2017. Stor vekst i reiselivet, kombinert med økende eksport fra sjømat- og prosessindustrien, er viktige forklaringsfaktorer. Nord-Norge har også opplevd mindre konsekvenser av «oljebremsen», sammenlignet med landet for øvrig. Samtidig vokser det private konsumet, investeringsveksten er sterk og det koker i bygg- og anleggsbransjen.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge presenterte høsten 2016 en investeringstelling som viser planlagte investeringer i landsdelen de kommende åtte år. Denne tellingen anslår investeringer for 635 milliarder kroner. Investeringene i offshoresektoren anslås til 310 milliarder kroner, og knyttes opp mot ni store prosjekter for drift, modifikasjon, satellittutbygginger, ilandføring, samt nye utbygginger som Johan Castberg-feltet og oljeterminal i Øst-Finnmark. Investeringer i boliger og offentlige bygg som sykehjem, skoler og barnehager teller 187 milliarder kroner, mens investeringer i veier, flyplasser og jernbane utgjør 53 milliarder kroner.

Den evinnelige kompetansekampen

Samtidig preges Nord-Norge av lave ledighetstall og bedriftene rapporterer om mangel på arbeidskraft. De kommende årene vil det spesielt være behov for arbeidskraft innen bygg og anlegg, reiseliv, elektro, teknikk og industriell produksjon. 6 av 10 bedrifter rapporterer behov for fagarbeidere, og det udekkede kompetansebehovet rapporteres å summere seg til 50-60 prosent i tiden fremover.

Et næringsliv i vekst krever kapasitet – nok folk og folk med riktig kompetanse. Alternativet er et vekstpotensial som vi ikke evner å realisere. Problemstillingen er kjent og debattert, nesten til det kjedsommelige. Oftest er fokus på rekruttering – på hvordan bedriftene skal gjøre seg attraktive nok til å vinne kampen om sårt tiltrengt kompetanse i et tøft arbeidsmarked.

Hvorfor snakker vi ikke mer om samarbeid som løsning på denne utfordringen? På Nordkalotten ser vi i dag store ulikheter i tilgangen på kompetent arbeidskraft. Også regionenes behov for arbeidskraft er ulikt. Eksempelvis preges enkelte regioner av høy ledighet blant fagutdannet ungdom, samtidig som andre regioner skriker etter den samme arbeidskraften.

Nysgjerrige naboer?

Næringslivet på Nordkalotten har mange likhetstrekk. Det har også mange felles utfordringer. Det er av vesentlig betydning at næringslivet her nord primært består av små og mellomstore bedrifter. Konkurransemessig gir det utfordringer når vi vil posisjonere oss for større oppdrag. 

Gjennom mine reiser på Nordkalotten har jeg møtt mange nytenkende og spennende bedrifter. Jeg har sett et mangfold i næringslivet som har overgått alle forventninger. Det har også lært meg at jeg, som næringslivet rundt meg, har for lite kunnskap om nettopp dette mangfoldet og mulighetene det gir. Gjennom Nordic Business Support jobber vi aktivt med å øke denne kunnskapen. Slik at den nordnorske bedriften som benyttet en underleverandør i Sør-Europa fikk kunnskap om at den samme kompetansen var å finne kun få timer unna, rett over grensen til Sverige. Som ett eksempel, blant mange.

Samarbeid – svaret på mange spørsmål

Høy investeringstakt og et næringsliv i vekst, kombinert med mangel på viktig arbeidskraft, gir utfordringer for Nord-Norge, sett isolert. Med et større perspektiv skaper det også mange muligheter.

Jeg har genuin tro på at økt nabosamarbeid i nord kan gi større vekst for det samlede næringslivet på Nordkalotten. Det bevitner også de mange virkemidlene som er øremerket til å bistå bedrifter på søk etter nye forretningsmuligheter og markeder, på tvers av landegrensene. Denne type bistand gir rom for å være nysgjerrig, rom for å øke egen kunnskap – uten at det påløper store kostnader, videre forpliktelser eller stor risiko. Det kreves bare tid til å løfte blikket – til å orientere seg litt bredere.

Et konkurransekraftig Nordkalotten

Et næringsliv på Nordkalotten som samarbeider om kapasitet og kompetanse – om felles styrke – kan gi vekst for alle. Slik kan vi legge grunnlaget for en sterk og konkurransedyktig region. En region som evner å konkurrere med de store internasjonale aktørene på leveranser inn i arbeidet som kommende investeringer vil kreve.

Hvis vi er sultne nok da?

Publisert i Affärer i Norr, 10. 2.2017.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no