Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Velferdsteknologi - alle snakker om det og vil ha det, men investeres det i tiltak som gir ønsket effekt?

Velferdsteknologi - alle snakker om det og vil ha det, men investeres det i tiltak som gir ønsket effekt?

Velferdsteknologi er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv, og skal bidra til å møte fremtidige utfordringer i kommunene.

En bærekraftig utvikling av kommunale tjenesteleveranser?

Flere eldre, flere brukere med sammensatte og komplekse behov, flere brukere som ønsker å mestre hverdagen i eget hjem lengst mulig, kombinert med færre medarbeidere til å ivareta brukernes behov. Denne utviklingen forteller at vi i fremtiden ikke kan fortsette å levere tjenester slik vi gjør i dag. Det er derfor et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha velferdsteknologi som tjenestetilbud innen 2020. Hva er status i din kommune?

Vi tilbyr en kartlegging som besvarer viktige spørsmål:

Teknologi gir bedre kvalitet og mestring, samt økonomisk gevinst!

Case 1: Bruker med helse-/funksjonssvikt som må ha tilsyn på natt for å føle seg trygg og fortsatt kunne bo i eget hjem.

Tradisjonell løsning: Fysisk tilsyn et visst antall ganger pr. natt, noe som er ressurskrevende. I mindre kommuner hvor det ikke er tilbud om natt-tjeneste, ofte i kombinasjon med utfordrende geografi, tildeles bruker sykehjemsplass i stedet. Pris per plass på ca. 1 million kr per år er ikke uvanlig.  Med andre ord er det svært lønnsomt å utsette behov for sykehjemsplass lengst mulig, og heller tilrettelegge for at bruker kan bo trygt i eget hjem.

Alternativ løsning: Bruker tilbys elektronisk tilsyn som alternativ til fysisk tilsyn. Resultat:

  • Bruker føler seg trygg, kan bo hjemme lenger, får bedre søvn – økt kvalitet på tjenesten.

  • Kommunen leverer en effektiv tjeneste til lavere kostnad, samtidig som ressurser kan brukes der de trengs mest og gi mer direkte brukerrettet tid.

  • En endring fra fysiske til elektroniske tilsyn vil gi en netto økonomisk gevinst på ca. 77 000 kr, per bruker per år. Utsettes i tillegg behov for plass i sykehjem øker gevinstpotensialet betydelig.

Case 2: Bruker med begynnende kognitiv svikt – problemer med å skille dag/natt – husker ikke å kle på seg når han går ut. Risiko for forsvinning, leteaksjon, i verste tilfelle at bruker fryser i hjel vinterstid.

Tradisjonell løsning: Hjemmetjenesten går i første omgang inn med hyppige tilsyn, deretter er sykehjemsplass alternativet i mange kommuner.

Alternativ løsning: Ved å installere døralarm som varsler når bruker er på tur ut kan antall tilsyn reduseres og kvaliteten på tjenestetilbudet heves. Samtidig vil behovet for sykehjemsplass utsettes med flere måneder dersom bruker og pårørende føler seg trygg med en slik løsning.

Utsettes behovet for institusjonsplass kan det i beste fall gi en potensiell økonomisk besparelse for kommunen på nærmere 1 million kr, per bruker per år.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no